Palvelukuvaus

1. Yritys ja palvelut

Fysis Päivi Ukkonen, Y-tunnus 1221241-4
Yrityksen omistaja Päivi Ukkonen, yksityinen elinkeinonharjoittaja
Päätoimiala fysioterapia (86901)
Yritys on toiminut vuodesta 1998 alkaen.
Postiosoite Pohjoistie 18, 45740 Kuusankoski
Toimitilan osoite Kyminasemantie 3, 45610 Koria
Puhelin 040 5474 721
Sähköposti paivi.ukkonen@pp1.inet.fi
www-sivut www.paiviukkonen.fi
Some Facebook
Yritys on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Kymenlaakson
hyvinvointialueen palveluntuottaja.
Fysis Päivi Ukkosen toiminta-alueena on Kouvola.


Palvelut ja osaaminen

Fysioterapeutti Päivi Ukkonen on erikoistunut

 • Lasten ja nuorten fysioterapiaan
 • Psykofyysiseen fysioterapiaan
 • Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiin
 • Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaukseen
 • Allasterapiaan
 • Etäkuntoutukseen


Yrityksen omistaja Päivi Ukkonen on koulutukseltaan fysioterapeutti.
Erikoiskoulutukset:

 • NDT-Bobath (Neuro Development Treatment)
 • Bobath -vauvakurssi
 • Erityisuimaopettaja
 • Kursseja mm. Fascia, kineesioteippaus, tules-koulutukset, GAS)
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

  Päivi Ukkosella on kokemusta lasten ja nuorten fysioterapian ja kuntoutuksen vaativista tehtävistä yli 30 vuoden ajalta.


Yrittäjä on jäsenenä mm.

 • Kuntoutusyrittäjät ry
 • Suomen Fysioterapeutit ry
 • Lasten fysioterapiayhdistys Lafy ry
 • Suomen Psykofyysinen fysioterapia ry


2. Varahenkilöt, vastuut ja resurssit

Fysis Päivi Ukkosella ei ole omistajan lisäksi palkattua työvoimaa. Yritys tekee yhteistyötä mm. sijaistamisessa vakiintuneiden kollegoiden kanssa. Katso kohta alihankinta.

Fysis Päivi Ukkonen on KELAn ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kilpailuttama ja hyväksymä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, joka vastaa
kuntoutuksen toteuttamisesta asiakkaiden yksilöllisten  kuntoutussuunnitelmien mukaisesti ja raportoi kuntoutuksen edistymisestä ja tuloksista.

Toimitilat ovat esteettömät, turvalliset ja kuntoutusta voi toteuttaa tarkoituksenmukaisesti monin eri menetelmin. Päivi Ukkonen toteuttaa terapiaa myös lasten ja nuorten muissa arkiympäristöissä kuten kodeissa, päiväkodissa,
koulussa, luonnossa sekä harrasteympäristöissä.

Alihankinta

Kelan palveluntuottaja voi toteuttaa terapioita myös alihankintana. Alihankkija on itsenäinen ammatinharjoittaja tai yritys, jolla on sopimus Kelan
palveluntuottajan kanssa ja joka tämän sopimuksen perusteella antaa palveluntuottajan puolesta terapioihin kuuluvaa palvelua Kelan asiakkaille. Alihankkija voi toimia Fysis Päivi Ukkosen sijaisena tai varahenkilönä.


3. Toiminnan lähtökohdat

Fysioterapia ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja nuoren, huoltajien, läheisten ja muiden sidosryhmien kuten hoitohenkilöstön, päiväkodin, koulun ja harrastusten ohjaajien kanssa.

Fysioterapian maksajana toimii pääsääntöisesti KELA ja Kymenlaakson hyvinvointialue. Yrityksen palveluja käyttävät myös ns. itse maksavat yksityisasiakkaat sekä esim. vakuutusyhtiön maksusitoumuksella terapiaan
tulevat asiakkaat.

Terapia suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja sen tavoitteiden pohjalta. Näyttöön perustuvien menetelmien valinnassa kuunnellaan lasta/nuorta, huoltajia sekä muita kuntoutukseen osallistuvia. Lähtökohtana on, että lapsi/nuori on aktiivinen toimija. Toiminnassa  huomioidaan lapsen/nuoren sekä läheisten voimavarat. Asiakkaan huoltajalla on huoltajan oikeudet ja vastuu myös kuntoutuksen aikana. Kuntoutuksesta raportoidaan sovitusti. Fysioterapian kielinä ovat suomi, englanti, viittomat sekä kuvakommunikaatio.


Arvot

Fysis Päivi Ukkosen toiminnan arvoina ovat
Turva ja luottamus
Yhteistyö
Arvostava kohtaaminen
Myönteisyys ja ilo

4. Toimintatavat ja kuvaus laadunvarmistuksesta

Yrityksessä toimitaan hankintalain, tilaajavastuulain, työturvallisuuslakien sekä hoitoa ja kuntoutusta säätelevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Tavoitteet laaditaan käyttäen GAS- menetelmää (Goal Attainment Scale). Lääkinnälliseen kuntoutukseen voi fysioterapian lisäksi kuulua muita terapiamuotoja, jolloin kokonaistilanteen tunnistaminen, ymmärtäminen ja
yhteistyö vahvistavat asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Terapia vastaa hyvää kuntoutuskäytäntöä, joka pohjautuu kuntoutuskäytäntö kuntoutuksesta saatuun tieteelliseen näyttöön. Sitä täydentävät Kelan ja julkisen terveydenhuollon kuntoutuksessa yleisesti hyväksytyt vakiintuneet ja kokemusperäisesti perustellut menettelytavat.

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä. Sen lähtökohtana ovat asiakkaan arjen toiminnoissa suoriutumiseen ja osallistumiseen liittyvät tarpeet. Kuntoutuksen viitekehyksenä on ICF (WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus).

Terapia toteutetaan laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yleensä 1-3 vuodelle huomioiden asiakkaan tarve ja tavoitteet. Kuntoutussuunnitelman mukaisesti kuntoutumista arvioidaan jatkuvasti, siitä raportoidaan ja suunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia.

Asiakkaat/huoltajat antavat palautteen terapiasta ja siihen liittyvistä asioista säännöllisesti yritykselle ja KELAlle.

Terapian maksava taho valvoo toimittajan toimintaa. Lisäksi terveydenhuollon ammattia harjoittavia ammattilaisia valvoo ja toiminnan laillistaa Valvira.

Päivi Ukkonen mittaa toimintansa laatua seuraavilla mittareilla:
– Asiakastyytyväisyys
– Keskeytyneiden terapioiden määrä ja syyt keskeytykselle
– Peruuntuneet, ilmoittamatta jääneet terapiakerrat
– Hoitavan tahon arviointi asiakkaan edistymisestä

5. Prosessinkuvaus ja raportointi

1. Ennen kuntoutuksen käynnistymistä terapeutti tutustuu asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan ja muihin saamiinsa asiakirjoihin. Tarvittaessa terapeutti pyytää ne Kelasta.

2. Terapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja hänen huoltajaansa viimeistään 2 viikon kuluessa Kelan kuntoutuspäätöksen saapumisesta. Terapeutti sopii
asiakkaan ja hänen huoltajansa kanssa kuntoutuksen aloittamisesta kuntoutussuunnitelman suosituksen mukaisesti ja varaa asiakkaalle ajan.

3. Terapeutti kertoo asiakkaalle/huoltajalleen tai lähiverkostolle eri kuntoutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista asiakkaan toimintakykyyn ja osallistumiseen.

4. Terapeutti sopii asiakkaan ja hänen huoltajansa kanssa tarvittavista sijaisjärjestelyistä loma-aikoina ja muuna aikana. Sijaisena voi toimia lapsiin ja nuoriin erikoistunut terapeutti. Sijaisjärjestelyistä sovitaan sopimuksen tehneen Kelan vakuutuspiirin kanssa. Katso kohta alihankinta.

5. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakasta saavuttamaan paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky itsenäisesti tai apuvälineiden avulla. Terapian tarkoituksena on parantaa, ylläpitää ja turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Fysioterapeuttinen arviointi, taitojen harjoittaminen, mahdollisten apuvälineiden valinta ja käytön opastus sekä saavutettujen taitojen mittaaminen ovat jokaiselle asiakkaalle kuuluvia prosesseja. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa.

6. Yrittäjä tekee asiakkaan ja hänen huoltajansa kanssa terapiasopimuksen, jossa sovitaan mm. siitä, miten menetellään peruutuksien tai keskeytyksen yhteydessä.
Sopimuksessa sovitaan myös siitä, että asiakkaan huoltaja vastaa itse terapiaan liittyvistä ylimääräisistä kustannuksista (esim. liikunta- ja harrastuskokeilusta
aiheutuvista maksuista).

6. Jos terapeutin ja asiakkaan välillä ei kehity luottamuksellista terapiasuhdetta, terapeutti neuvottelee tarvittavista toimenpiteistä asiakkaan ja hänen huoltajansa ja Kelan kanssa.

Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen

Päivi Ukkonen huolehtii aktiivisesti ammattitaitonsa kehittämisestä ja uuden tutkitun tiedon hankinnasta ja sen käyttöönottamisesta asiakkaan kuntoutukseen
tilanteen mukaan.

Viestintä ja tietosuoja

KELA viestittää omasta toiminnastaan sekä asiakkaan kuntoutukseen liittyvistä asioista. Terapeutti viestittää omalta osaltaan yhteistyöhön, terapiaan sekä KELAn toimintaan liittyvistä asioista.

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että potilasasiamiestiedot ja Kelan palvelukuvaukset ovat selkeästi esillä ja asiakkaan ja hänen läheisensä luettavissa.

Yritys noudattaa toiminnassaan tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä Kelan asiakkaiden potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisällöissä, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Yritys noudattaa asiakkaiden asiakirjojen muodostaman henkilörekisterin osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun lainsäädännön asettamia velvoitteita. Yritys vastaa siitä, että asiakkaiden asiakirjojen ja kuntoutukseen liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007).

Nämä säännökset koskevat myös ääni-, filmi- ja  videotallenteita sekä valokuvia. Tämän lisäksi palveluntuottaja noudattaa sähköisen viestinnän tietosuojasäännöksiä (Tietoyhteiskuntakaari 917/2014).

Yritys/terapeutti pyytää asiakkaan huoltajalta yksilöidyn kirjallisen luvan asiakasta koskevien, kuntoutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisten tietojen hankkimiseen muilta tahoilta ja tietojen luovuttamiseen muille tahoille (esim. terveydenhuolto).
Yritys ja terapeutti eivät saa luovuttaa asiakasta koskevia tietoja ulkopuolisille ilman lupaa, ellei laissa ole nimenomaista valtuutusta tietojen luovuttamiseen. Kelalla on oikeus saada ja luovuttaa asiakasta koskevia tietoja Kelan kuntoutuslain 59, 60 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Fysis Päivi Ukkonen ylläpitää ja säilyttää asiakastietoja Valviran hyväksymässä sähköisessä potilastietojärjestelmässä määräysten ja ohjeiden mukaisesti.


Dokumentointi

Terapeutti dokumentoi kaikki asiakkaalta ja huoltajalta pyydetyt yksilöidyt luvat, kuten luvat tietojen hankintaan, puhelimitse tehtäviin yhteydenottoihin, asiakirjojen lähettämiseen muille kuin Kelalle tai hoitavalle taholle, valokuvaukseen, videointiin tai verkkokuntoutukseen ja niistä syntyvän materiaalin käyttöön.


Terapeutti dokumentoi kuntoutuspalvelun toteuttamisen siten, että sen toteutuspaikka, sisältö, laatu, arviointi- ja mittaustulokset, toteutusajankohta sekä asiakkaan ja hänen huoltajansa antama palaute voidaan todeta jälkikäteen asianmukaisten merkintöjen perusteella. Terapeutti kirjaa jokaisen terapiakerran siten, että kuntoutuksen aikaiset tapahtumat, kuten terapian toteuttaminen, käytetyt menetelmät, yhteistyökäynnit ja verkostokäynnit sekä ohjauskäynnit ja verkostotyö, voidaan jälkikäteen todentaa. Kirjaamista hyödynnetään asiakaskohtaisessa terapian suunnittelussa,  toteuttamisessa, arvioinnissa ja kuntoutuspalautteen laadinnassa sekä jälkikäteen tapahtuvassa prosessin seurannassa ja oman työn arvioinnissa.


Palaute

Asiakas/huoltaja voivat antaa palautteen annetusta palvelusta nimettömänä yrityksen kotisivulla olevan lomakkeen kautta. Asiakas/huoltaja voivat antaa palautetta hoitojaksosta suoraan myös KELAlle sen omien järjestelmien kautta. Yrityksessä palaute käsitellään säännöllisesti ja palautteeseen reagoidaan sen vaatimalla tavalla.

Raportointi

Terapeutti raportoi kuntoutuksen toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta kuntoutusuunnitelman mukaisesti hoidosta vastaavalle taholle sekä KELAlle sen
vaatimusten mukaisesti. Normaalia viestintää asiakkaan/huoltajien ja lähipiirin kanssa ei katsota
raportoimiseksi vaan viestinnäksi ja yhteistyön osaksi.

Jos Kelan kuntoutuksen aikana sattuu vakava tapaturma, palveluntuottaja ilmoittaa siitä välittömästi Kelan vakuutuspiiriin sopimuksen tehneeseen yksikköön.


Toiminnan vakuuttaminen

Yrittäjä on vakuuttanut toimintansa seuraavasti:

 • toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kuntoutuksen toteuttamisen,
 • potilasvakuutus, jos kuntoutusta toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa terapiakäyntien ajan ja kattaa kuntoutuksen aikana syntyneet henkilövahingot.


Tapaturmavakuutus on voimassa myös silloin, kun terapeutti ja asiakas ja tarvittaessa hänen avustajansa ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa etäteknologiaa hyödyntyvien sovellusten (esim. videoneuvottelu) avulla.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vahinkoja, joita potilasvakuutus ei kata. Esimerkkinä tällaisesta vahingosta voidaan mainita puhtaat liikuntaan liittyvät tapaturmat. Tapaturmavakuutus kattaa vain varsinaisen terapiakäynnin (myös liikunta- ja harrastuskokeilun). Vakuutus ei kata asiakkaan kuntoutukseen liittyvillä matkoilla.


Turvallisuus

Terapeutti on suorittanut Suomen Punaisen Ristin EA 1 -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen. Yrittäjällä on menettelyohjeet ongelmatilanteita, esimerkiksi fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa, päihteiden käyttöä, epidemioita tai tapaturmia varten. Yrittäjä vastaa asiakasturvallisuudesta ja noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Yrittäjä on laatinut pelastussuunnitelman ja se on ajan tasalla (pelastuslaki 379/2011 ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011). Yrittäjä laatii poistumisturvallisuusselvityksen kaikkiin tiloihin, joissa terapiaa toteutetaan. Selvityksessä kuvataan, miten sellaiset asiakkaat, joiden toimintakyky on alentunut tai rajoittunut, pelastuvat tulipalosta.


Toiminnan tarkastaminen ja arviointi

Kela seuraa palveluiden tuloksellisuutta. Osana sitä Kela voi tehdä arviointitutkimuksen sopimuskauden aikana.


Auditointi

Kelan ja/tai Kymenlaakson hyvinvointialueen toteuttaman auditoinnin avulla selvitetään, vastaako lasten ja nuorten fysioterapian palveluntuottajan toiminta sopimuksissa ja tarjousasiakirjoissa ilmoitettuja tietoja ja täyttääkö se lasten ja nuorten fysioterapian palvelukuvauksen sekä kuntoutustoimintaa ohjaavien lakien ja asetusten vaatimukset.

Auditoinnissa tarkastetaan seuraavia laadun osa-alueita: laadunhallinta, henkilöstö, kuntoutustilat ja -laitteet, asiakasturvallisuus, asiakkaan oikeudet,  kuntoutusprosessi (sisältö ja toteutus) sekä  dokumentaatio.


Markkinointi

Yritys vastaa omien kuntoutuspalveluidensa markkinoinnista. Fysis Päivi Ukkosella on omat verkkosivut osoitteessa www.paivi.ukkonen.fi

Lisäksi yrityksellä on Facebook- sivu, jossa terapeutti ilmoittaa ajankohtaisista yleisistä asioista, kuten muutoksista aukioloaikaan, lomista jne.


Palvelukuvaus on laadittu 28.11.2022
Dokumentti tarkastetaan ja päivitetään vuosittain.
Fysis Päivi Ukkonen

© 2022 Fysis Päivi Ukkonen